Prawo cywilne

sprawy cywilne

Adwokat świadczy pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:

Zobowiązania i prawo rzeczowe
 • reprezentacja przed sądem
 • analiza i redakcja umów oraz opinii prawnych z uwzględnieniem potrzeb i interesów klienta
 • postępowania sądowe w zakresie niewykonania lub nienależytego wywiązywania się z umów
 • pomoc prawna w odzyskiwaniu należności, w tym analiza ewentualnych problemów prawnych z tym związanych oraz wezwania dłużnika do zapłaty
 • pomoc prawna w zakresie obrony klienta przed bezpodstawnym roszczeniem o zapłatę, w tym powództwa przeciwegzekucyjne oraz skargi na czynności komornika
 • zniesienie współwłasności
 • zastaw
 • hipoteka
 • podział majątku konkubenckiego
Ochrona dóbr osobistych
 • postępowanie związane z naruszeniem wizerunku i dobrego imienia, jak również pozostałych dóbr osobistych
 • sprawy o pomówienie i zniewagę
Nieruchomości
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • pomoc prawna związana z szeroko pojętą sprzedażą i kupnem nieruchomości, a także ich najmem i dzierżawą
 • służebności
 • darowizny i ich odwołanie
 • zniesienie współwłasności nieruchomości i rozliczenie nakładów na nieruchomość
 • zasiedzenie
 • użytkowanie wieczyste
 • wpisy do ksiąg wieczystych
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
Prawo ochrony konsumentów
 • reprezentacja przed sądem
 • reklamacja towarów zakupionych przez klientów-konsumentów
 • analiza i redakcja stosownych dokumentów i pism z uwzględnieniem potrzeb i interesów klienta
 • pomoc prawna w zakresie dochodzenia roszczeń klientów z rękojmii lub gwarancji